Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazza a www.innoview.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldalon) elérhető szolgáltatás(ok) igénybevételének feltételeit, melyek az azokat igénybe vevő személyre (továbbiakban Felhasználó) vonatkoznak. A Szolgáltatásokat Innoview Kft. (továbbiakban Innoview) az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi szerződések megkötése követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésére irányadó, ezen szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában.

A Weboldal használatával Felhasználó részéről a jelen ÁSZF tartalma ideértve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére.

Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a karrieroldal „Regisztráció” menüpontjában vagy az Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozatra mutató hivatkozáson keresztül.

A Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy

 • az Innoview megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Tájékoztató elérhetőségéről, és
 • az Adatkezelési Tájékoztatót a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerinti hozzájárulási jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A Weboldal használatához szükséges technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Innoview nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 1. Szolgáltató adatai:

Név: Innoview Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Képviselő neve: Tóth Norbert Tamás
Adószám: 23323467-2-41
E-mail cím:
Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-960131
Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) megnevezése: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., , +36 1 700 4030)

 1. Felhasználási feltételek:
  1. Felelősség

Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Innoview nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túl.

Az Innoview kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Innoview ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Innoview jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Innoview nem vállal felelősséget.

Tekintettel az Internet globális jellegére a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Innoview-nak. Ha Innoview jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az Innoview és a Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését (a fentebb megadott e-mail címen vagy postai úton) vagy, ha az Innoview törli a Felhasználó regisztrációját.

  1. Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikai elemei, szövege és technikai megoldásai, valamint a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Innoview a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve valamennyi grafikai elemet és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósítást).
A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak az Innoview előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túl a regisztráció, a Weboldal használata, valamint az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármilyen kereskedelmi névnek vagy védjegynek használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások Innoview előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók.

Innoview fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.innoview.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, az Innoview által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Innoview adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjának visszafejtésére irányul, egyedüli kivétel ez alól, ha Innoview erre előre külön engedélyt ad.

Külön megállapodás vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Innoview által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Innoview adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy az Innoview a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 1. A weboldalon nyújtott szolgáltatás:
  1. Regisztráció

A Weboldal tartalmának jelentős része – így a Weboldalon meghirdetett álláshirdetések (továbbiakban: „Álláshirdetés”) – elérhető minden Felhasználónak regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a Weboldalon keresztül történő jelentkezés, azonban regisztrációhoz kötött.

Felhasználó regisztrálni az alábbi módokon tud:

Regisztráció a Weboldalon

A Weboldalra történő regisztráció módja a Weboldal által biztosított regisztrációs felület használata. Felhasználó regisztrálni email címe, neve, telefonszáma megadását követően, valamint önéletrajza feltöltésével tud
egy általa kiválasztott konkrét álláshirdetés oldalán
vagy
általános regisztrációként a „Karrier” menüpont „Regisztráció” almenüpontra kattintás után a „Jelentkezési űrlap” felületének segítségével tud.

Felhasználónak lehetősége van Weboldalon keresztül feltölteni az általa előzetesen elkészített önéletrajzát a következő fájlformátumok valamelyikében: .doc, .docx, .pdf, .rtf vagy .odt

A regisztrációhoz Felhasználónak továbbá el kell fogadnia Innoview jelen ÁSZF-jét, valamint az Adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozat -át.

A regisztráció sikeréről, illetve álláshirdetésre jelentkezés beérkezéséről Innoview e-mailben tájékoztatja Felhasználót.

  1. Weboldalon elérhető szolgáltatások

Böngészés az Állláshirdetések között
A Weboldalon közzétett Álláshirdetések közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges, ezt Felhasználó bármikor ingyenesen megteheti.

Az alapadatok menüpontnál Felhasználónak lehetősége van Weboldalon keresztül feltölteni az általa előzetesen elkészített önéletrajzát a következő fájlformátumok valamelyikében: .doc, .docx, .pdf, .rtf vagy .odt

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:
  1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó az Innoview tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Telefonszám: +36 1 445 4605

Email:

Innoview a beérkező szóbeli panaszokat, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a beérkező szóbeli panasz azonnali orvoslására

 • nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan,
 • vagy Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet

akkor Innoview a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 évig a panaszra adott érdemi válaszával együtt öt évig megőriz.

Innoview a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben (irodában) átadja Felhasználónak, amennyiben ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Innoview a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben Innoview az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével beérkező panaszt Innoview egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Innoview a hozzá írásban beérkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Innoview az elutasítás indokáról tájékoztatja Felhasználót.

  1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Innoview és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az egymással való tárgyalások során nem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségek állnak Felhasználó rendelkezésérre:

 1. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Innoview jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések hatályba lépését követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóra nézve. A módosított rendelkezéseket kell alkalmazni minden a módosítást követően igénybe vett szolgáltatás esetén.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. 05. 28.

Share This