Adatvédelmi szabályzat

TÁJÉKOZTATÁS

Önéletrajzának megküldésével és/vagy az Innoview Kft. adatbázisába történő regisztrációjával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat az Innoview Kft. (H-1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01-09-960131; adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-69826/2013.) (továbbiakban, mint “Adatkezelő) kezelje abból a célból, hogy az Ön végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségről értesíthesse, Önnel időpontot egyeztessen, továbbá ahhoz is, hogy állásajánlatra történő kiválasztási folyamatot lebonyolítsa. Az adatok kezelésére, feldolgozására az Innoview Kft. jogosult. Tájékoztatjuk,  hogy a személyes adatok védelméről rendelkező 1992. évi LXIII. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően, a megküldött önéletrajzát, annak teljes tartalmát, illetve személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek az Ön tudta és beleegyezése nélkül információt nem szolgáltatunk ki.

SZEMÉLYES ADATOK BEKÉRÉSÉRE, BESZERZÉSÉRE, KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA ÉS HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Az Innoview Kft. kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseire. Az Innoview Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az általa üzemeltetett weboldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez (különösen munkaerő-közvetítés, szakképzett, speciális szaktudást kereső megrendelők részére megfelelő munkaerő toborzás és kiválasztás, álláslehetőségről értesítés), fejlesztéséhez (a munkaerő-közvetítés és a munkaerőkiválasztás, hatékonyságának növelése), saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez és marketing célú hírlevelek kiküldéséhez használja fel. Az Innoview Kft. harmadik fél részére személyes adatokat csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával ad ki. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az Innoview Kft. -t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Az Innoview Kft. kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja és az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel.

Az Innoview Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Nyilatkozom, hogy az Innoview Kft. (H-1133 Budapest, Váci u. 76. cégjegyzékszám: 01-09-960131, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-69826, továbbiakban Adatkezelő) tevékenységével (munkaerő-közvetítés, munkaerő toborzás, munkaerőigény felmérés és munkaerő kihelyezés) teljes mértékben tisztában vagyok. Nyilatkozom, hogy az Adatkezelő számára annak érdekében, hogy akár most, akár a jövőben részemre az Adatkezelő munkát találjon, kínáljon, partner vállalkozáshoz kihelyezzen, önkéntesen adtam meg a foglalkoztatáshoz szükséges személyes adataimat (ideértve az önéletrajz összes adatát)az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak látogatása, illetve az Adatkezelővel való együttműködés (adatbázis regisztráció, személyes és telefonos interjúk) során. Erre tekintettel jelen nyilatkozat elfogadásával megerősítem, hogy kifejezetten és önkéntesen járulok hozzá, hogy a fent meghatározott célokra (jelenlegi vagy jövőbeni, szakképesítésemhez illeszkedő pozícióban történő foglalkoztatás), a célok eléréséhez szükséges (vagy amennyiben az hosszabb, akkor a jogszabályban előírt) időtartamig és módon bekérje/beszerezze, kezelje, tárolja, rendszerezze, e körben a munkaerőközvetítés sikeressége érdekében profilalkotást végezzen és azokat a vele együttműködő vállalkozás számára továbbítsa, illetve jövőben felmerülő munkalehetőségek számomra történő felkínálása érdekében adataimat saját adatbázisában tárolja. Tudomással bírok arról, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait az Európai Gazdasági Térségen kívüli vállalkozások számára is nyújtja, ezért kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy a fenti célokból adataim az Adatkezelő Európai Gazdasági Térségen kívüli partnerei részére is továbbításra kerüljenek.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN

Az adatkezelő neve és elérhetősége:Innoview Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; cégjegyzékszám: 01-09-960131; telefon: +36 1 445 4605; e-mail: )
Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei:Az adatkezelő compliance officere;
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés célját és jogalapját a nyilatkozat részletesen tartalmazza. [GDPR 6. cikk (1) a) – az érintett hozzájárulása]
A GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogalapra alapozott adatkezelés esetén az adatkezelő és harmadik fél jogos érdeken/a
Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriáiAdatkezelő, az adatkezelő megrendelői, partnerei
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításAmennyiben az adatkezelő megrendelője, partnere az Európai Gazdasági Térségen kívül eső harmadik országban működik, akkor a nyilatkozatban megjelölt adatkezelési célból az érintett személyes adatának harmadik országba történő továbbításra sor kerülhet, az adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák: az adatkezelő és a megrendelő között kötött adatkezelési, illetve adatfeldolgozási szerződések rendelkezései.
A személyes adatok tárolásának időtartamaAz adatok kezelése kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges ideig történik.
Az érintett jogaiAz érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van adatai hordozhatóságához is. Amennyiben valamely adat kezelésének jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása az érintett a hozzájárulást visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Felügyeleti hatósághoz fordulás, panaszPanasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail:

Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-69826/2013.

 

A személyes adat szolgáltatása min alapul?

A személyes adat szolgáltatása az érintett hozzájárulásán alapul, ezen adatok rendelkezésre bocsátása nélkül az adatkezelő az érintett számára nem tud mukaerőközvetítési szolgáltatást nyújtani, azaz az adatkezelő szolgáltatásának igénybevételéhez az érintett köteles a személyes adatait megadni. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának elmaradása a munkaközvetítés eredménytelenségét eredményezheti.

Kizárólag automatizált adatkezelés

Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya alá az érintett nem tartozik, emberi beavatkozással történő profilalkotás azonban az adatkezelőnél történik, tekintettel arra, hogy az érintett számára megfelelő pozíció megtalálásához szükséges, hogy az érintett tapasztalatai, képzettsége alapján az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő rendszerezze, és a nyitott pozíciókhoz, álláslehetőségekhez rendelje hozzá. A profilalkotással válik lehetővé, hogy az érintett képességeihez, képzettségéhez és tapasztalataihoz leginkább illeszkedő munkalehetőséget kínáljon fel számára az adatkezelő.

Egyéb

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a GDPR 13. cikk (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

Ön kérheti személyes adatainak módosítását, kiegészítését, frissítését a e-mail címre történő elektronikus levél megküldése útján.

Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett, adatkezeléssel, -tárolással –feldolgozással és -továbbítással kapcsolatos valamennyi hozzájárulásom az erre vonatkozó akarat elhatározásomnak önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul – beleértve ebbe az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimat és jogorvoslati lehetőségeimet is-, és amellyel félreérthetetlen és kifejezett beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához és továbbításához.

A hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni, a e-mail címre történő elektronikus levél megküldése útján.

Hozzájárulásának visszavonását követően Cégünk a fenti célból Önt nem keresi meg a továbbiakban.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN

A tájékoztatást átolvastam, a benne foglaltakat tudomásul vettem. A fentiek értelmében ezúton hozzájárulok, hogy az Innoview Kft. a személyes adataimat a jelentkezői adatbázisában tárolja, munkaerő-közvetítés céljából kezelje, illetve beleegyezésemmel a kiválasztási folyamat során harmadik fél számára továbbítsa.

A fenti tájékoztatást elküldjük Önnek, amennyiben az alábbi mezőben megadja e-mail címét:

Share This