Adatvédelmi szabályzat

TÁJÉKOZTATÁS

 

Önéletrajzának megküldésével és/vagy az Innoview Kft. adatbázisába történő regisztrációjával, illetve, az Innoview felmérésben az arra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és e-mail címének, esetlegesen telefonszámának megadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában és az Innoview weboldalán található Innoview felmérésben megadott adatokat az Innoview Kft. (H-113 Budapest, Váci út 45. C ép. 7. em., cégjegyzékszám: 01-09-960131; adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-69826/2013.) továbbiakban, mint Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó, kezelje abból a célból, hogy az Ön végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségről értesíthesse, Önnel időpontot egyeztessen, állásajánlatra történő kiválasztási folyamatot lebonyolítsa, emellett, hogy a kitöltött felmérés eredményét név nélkül, anonim módon, összesítve közölje. Az adatvédelmi tájékoztató elolvasásával és elfogadásával az adatok kezelésére, feldolgozására az Innoview Kft. jogosult. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelméről rendelkező 1992. évi LXIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően, a megküldött önéletrajzát, annak teljes tartalmát, illetve személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek az Ön tudta és beleegyezése nélkül információt nem szolgáltatunk ki.

SZEMÉLYES ADATOK BEKÉRÉSÉRE, BESZERZÉSÉRE, KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA ÉS HARMADIK SZEMÉLY

RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Az Innoview Kft. kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseire. Az Innoview Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az általa üzemeltetett weboldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak további a kutatásban résztvevők személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez (különösen munkaerő-közvetítés, szakképzett, speciális szaktudást kereső megrendelők részére megfelelő munkaerő toborzás és kiválasztás, álláslehetőségről értesítés), fejlesztéséhez (a munkaerő-közvetítés és a munkaerőkiválasztás, hatékonyságának növelése), saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez és marketing célú hírlevelek kiküldéséhez használja fel. Az Innoview Kft. harmadik fél részére személyes adatokat csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával ad ki. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az Innoview Kft-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Az Innoview Kft. kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja és az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel.

Az Innoview Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Nyilatkozom, hogy az Innoview Kft. (H-1134 Budapest, Váci u. 45. C ép. 7. em., cégjegyzékszám: 01-09-960131, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-69826, továbbiakban Adatkezelő) tevékenységével (munkaerő-közvetítés, munkaerő toborzás, munkaerőigény felmérés és munkaerő kihelyezés) teljes mértékben tisztában vagyok. Nyilatkozom, hogy az Adatkezelő számára annak érdekében, hogy akár most, akár a jövőben részemre az Adatkezelő munkát találjon, kínáljon, partner vállalkozáshoz kihelyezzen, önkéntesen adtam meg a foglalkoztatáshoz szükséges személyes adataimat (ideértve az önéletrajz összes adatát) az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak látogatása, illetve az Adatkezelővel való együttműködés (adatbázis regisztráció, személyes és telefonos interjúk) során. Emellett, hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó – a weboldalon található felmérés eredményét – piackutatás, illetve statisztika készítéséhez feldolgozza és összesítve, anonim módon kezelje és használja fel. Az önkéntesen megadott adatot (e-mail cím) biztonságosan kezeli, harmadik fél részére nem adja ki.

Erre tekintettel jelen nyilatkozat elfogadásával megerősítem, hogy kifejezetten és önkéntesen járulok hozzá, hogy a fent meghatározott célokra (jelenlegi vagy jövőbeni, szakképesítésemhez illeszkedő pozícióban történő foglalkoztatás), a célok eléréséhez szükséges (vagy amennyiben az hosszabb, akkor a jogszabályban előírt) időtartamig és módon bekérje/beszerezze, kezelje, tárolja, rendszerezze, e körben a munkaerőközvetítés sikeressége érdekében profilalkotást végezzen és azokat a vele együttműködő vállalkozás számára továbbítsa, illetve jövőben felmerülő munkalehetőségek számomra történő felkínálása érdekében adataimat saját adatbázisában tárolja. Tudomással bírok arról, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait az Európai Gazdasági Térségen kívüli vállalkozások számára is nyújtja, ezért kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy a fenti célokból adataim az Adatkezelő Európai Gazdasági Térségen kívüli partnerei részére is továbbításra kerüljenek.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ INNOVIEW FELMÉRÉS KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

Az Innoview felmérés kitöltése során a www.innoview.hu weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat (e-mail cím) az Adatfeldolgozó és Adatkezelő kezeli és dolgozza fel. Az Érintett által az interneten keresztül történő Innoview felmérés kitöltés során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő, Adatfeldolgozó nem felel.

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

• Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
• A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
• A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN

 

Az Adatkezelő/ Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Innoview Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C ép. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-09-960131;

Telefon: +36 1 445 4605; E-mail: )

 

 Általános Adatvédelmi Tájékoztató

Innoview Kft., mint Adatkezelő

Felmérés kitöltésére vonatkozó

Általános Adatvédelmi Tájékoztató

Innoview Kft., mint Adatfeldolgozó

Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó compliance officere;
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés célját és jogalapját a nyilatkozat részletesen tartalmazza. [GDPR 6. cikk (1) a) – az érintett hozzájárulása] Az Innoview weboldalon található (https://innoview.hu/survey/) felmérésének célja, hogy az így nyert adatokból összefoglalót készítsen és azt kérés esetén a kitöltők részére személyes adatok nélkül továbbítsa, amennyiben a kitöltők önkéntesen hozzájárultak ehhez. Az adatok megadása nem kötelező. A következő adatot: e-mail cím – semmilyen felületen nem teszi közzé az Innoview. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
A GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogalapra alapozott adatkezelés esetén az adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke N/A Az adatkezelés jogalapja a következő linken: (https://innoview.hu/survey/) elérhető oldalon a kitöltő adatait közlő Érintett önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái Adatkezelő, az adatkezelő megrendelői, partnerei N/A
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás Amennyiben az adatkezelő megrendelője, partnere az Európai Gazdasági Térségen kívül eső harmadik országban működik, akkor a nyilatkozatban megjelölt adatkezelési célból az érintett személyes adatának harmadik országba történő továbbításra sor kerülhet, az adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák: az adatkezelő és a megrendelő között kötött adatkezelési, illetve adatfeldolgozási szerződések rendelkezései. N/A
A személyes adatok tárolásának időtartama Az adatok kezelése kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges ideig történik. Az adatkezelés az űrlap beküldése napján kezdődik és a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 1 évig tart.
Az érintett jogai Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van adatai hordozhatóságához is. Amennyiben valamely adat kezelésének jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása az érintett a hozzájárulást visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A linken található (https://innoview.hu/survey/) űrlapon adatot közlő Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Innoview Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését a e-mail címre üzenetet küldve. Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az Innoview Kft. a e-mail címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben Ügyfelünk meg kívánja szüntetni a további e-mailen keresztül küldött hírlevelek beérkezését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie. Az Innoview Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.
A kezelt adatok köre N/A A Kitöltő az Innoview Kft. által https://innoview.hu/survey/ oldalba ágyazott felmérés kitöltésével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Innoview Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
A kezelt adatok a következőek: e-mail cím – amelyek anonim módon kezel és dolgoz fel az Innoview.
Felügyeleti hatósághoz fordulás, panasz

Az Érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail:

Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-69826/2013.

 

A személyes adat szolgáltatása min alapul?

I. Munkaközvetítés, Kölcsönzés, Toborzás:

A személyes adat szolgáltatása az érintett hozzájárulásán alapul, ezen adatok rendelkezésre bocsátása nélkül az adatkezelő az érintett számára nem tud mukaerőközvetítési szolgáltatást nyújtani, azaz az adatkezelő szolgáltatásának igénybevételéhez az érintett köteles a személyes adatait megadni. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának elmaradása a munkaközvetítés eredménytelenségét eredményezheti.

II. Innoview Felmérés:

Emellett, a weboldal felületén (https://innoview.hu/survey/) az e-mail cím megadása nem kötelező, az érintett hozzájárulásával és az e-mail cím mező kitöltésével, az adatkezelési feltételek elfogadásával az Érintett önként hozzájárul ahhoz, hogy adatait a fent említettek alapján biztonságosan kezelje és feldolgozza az Adatkezelő, Adatfeldolgozó. Az e-mail cím megadása nem kötelező, nem feltétele a felmérés kitöltésének. Amennyiben nem adja meg az Érintett az e-mail címét a kutatás eredménye nem kerül elküldésre – e-mail cím hiányában.

Kizárólag automatizált adatkezelés

Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya alá az érintett nem tartozik, emberi beavatkozással történő profilalkotás azonban az adatkezelőnél történik, tekintettel arra, hogy az érintett számára megfelelő pozíció megtalálásához szükséges, hogy az érintett tapasztalatai, képzettsége alapján az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő rendszerezze, és a nyitott pozíciókhoz, álláslehetőségekhez rendelje hozzá. A profilalkotással válik lehetővé, hogy az érintett képességeihez, képzettségéhez és tapasztalataihoz leginkább illeszkedő munkalehetőséget kínáljon fel számára az adatkezelő.

Egyéb

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a GDPR 13. cikk (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

Ön kérheti személyes adatainak módosítását, kiegészítését, frissítését a e-mail címre történő elektronikus levél megküldése útján.

Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett, adatkezeléssel, -tárolással –feldolgozással és -továbbítással kapcsolatos valamennyi hozzájárulásom az erre vonatkozó akarat elhatározásomnak önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul – beleértve ebbe az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimat és jogorvoslati lehetőségeimet is-, és amellyel félreérthetetlen és kifejezett beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához és továbbításához.

A hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni, a e-mail címre történő elektronikus levél megküldése útján.

Hozzájárulásának visszavonását követően Cégünk a fenti célból Önt nem keresi meg a továbbiakban.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN

 

A tájékoztatást átolvastam, a benne foglaltakat tudomásul vettem. A fentiek értelmében ezúton hozzájárulok, hogy az Innoview Kft. a személyes adataimat a jelentkezői adatbázisában tárolja, munkaerő-közvetítés céljából kezelje, illetve beleegyezésemmel a kiválasztási folyamat során harmadik fél számára továbbítsa, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy az Innoview Kft. a személyes adataimat (e-mail cím) tárolja és piackutatás vagy felérés céljából biztonságosan kezelje, feldolgozza.

A fenti tájékoztatást elküldjük Önnek, amennyiben az alábbi mezőben megadja e-mail címét:

    Share This